מהו שיעבוד צף ומהם היתרונות והחסרונות שלו? עו"ד אילן שרקון מסביר

מהו שעבוד צף? איך הוא נוצר, למי עדיפות בשעותיה הקשות של החברה ומהם יתרונותיו וחסרונותיו? עו"ד אילן שרקון, בעל משרד עו"ד שרקון, בן עמי, אשר ושות', מסביר על הנושא בהרחבה.

"שעבוד צף מיוחד לחברות בלבד ומאפשר להן לקבל הלוואה נגד שעבוד כל המפעל וכל נכסי החברה או מקצתם, כפי שמצבם של נכסים אלה מאפשר להן לסחור, למכור ולמשכן את רכושם המשועבד, וזאת להבדיל ממשכון או משכנתא על נכס מסוים", ציין עורך דין אילן שרקון. "השעבוד הצף מרחף על פני מפעלה ורכושה של החברה וכל עוד לא קמה העילה למימושו, יכולה החברה למכור את נכסיה ולשעבדם בשעבוד ספציפי על נכס מבלי שבעל השעבוד הצף יוכל למחות על כך ובתנאי שהשעבודים הנוספים אינם חורגים ממסגרת העסקים הרגילה של החברה".

כיצד נוצר שעבוד צף?

עו"ד אילן שרקון הוסיף כי "שעבוד צף נוצר בהסכם בין הבנק המלווה לחברה (אגרת חוב). בהסכם זה מעוגנים זכויות הבנק וחובות הלוואה במקרים בהם החברה אינה עומדת בתנאי ההלוואה".

רישום אצל רשם החברות

כל חברה היוצרת שעבודים על נכסיה, בין שהם שעבודים צפים, בין שהם קבועים ובין שהם משכנתאות על מקרקעין, חייבת להודיע על כך לרשם החברות תוך 21 יום מיום היווצר השעבוד. אם לא עשתה כן, יהיה השעבוד בטל כלפי צד שלישי ולא יהיה לו תוקף. הרישום נועד להזהיר את הצדדים השלישיים אם הם מעוניינים לסחור עם החברה או להלוות לה כספים. במקום שאגרת חוב מובטחת בשעבוד צף על נכסי החברה ולא הוצאו ממנו מקרקעין שלה, יחול השעבוד הצף גם על המקרקעין שלה אף אם איננו רשום בפנקסי המקרקעין.

גיבוש השעבוד ומימושו

"חברה בשעבוד צף יכולה להמשיך ולעשות בנכסיה כרצונה חרף השעבוד, וזאת עד למקרה בו השעבוד מתגבש", ציין עו"ד אילן שרקון. "השעבוד מתגבש בעת מינוי מפרק לחברה או עם מינוי כונס נכסים שמונה על ידי בית המשפט למטרת אכיפת השעבוד הצף לאחר שבעל השעבוד הגיש בקשה לאכיפתו וזאת כאשר החברה אינה עומדת בהתחייבויותיה כלפיו".

עדיפות בעל השעבוד הצף

בעל השעבוד הצף קיימת עדיפות על פני נושים רגילים בשעת פירוק החברה, אולם אין לה עדיפות על פני בעל חובות בדין קדימה (לדוגמה רשויות המס) או בעלי שעבוד ספציפי על נכס (לדוגמה משכנתא).

אילן שרקון מסביר: איך מוציאים רישיון במקרקעין?

רישיון במקרקעין הינו זכות הניתנת על ידי בעל המקרקעין לאדם להחזיק בקרקע לזמן בלתי מוגבל. להבדיל משכירות, הרישיון הוא זכות אישית המחייבת רק את הצדדים וניתנת בדרך כלל לביטול בכל עת על ידי הבעלים.

"ישנם שלושה סוגי רישיונות", מסביר עו"ד אילן שרקון, המתמחה בדיני מקרקעין. "רישיון חינם, רישיון בתמורה ורישיון הצמוד לזכות במקרקעין. לכל אחד מהרישיונות האלו השלכות שונות לגבי זכות הבעלים לבטל את הרישיון בכל עת".

רישיון חינם

אם אדם הסיג גבול ויש במקרקעין לא שלו, והבעלים לא התלונן במשך שנים ולא התנגד לכך, עלול מסיג הגבול להפוך לבעל רישיון חינם, וזאת אפילו אם אין הסכם מפורש. מסיקים מהתנהגות הבעלים כי השלים עם שימוש של מסיג הגבול במקרקעין.

"ההלכה קובעת כי ביטול רישיון חינם ניתן לביטול בכל עת על ידי משלוח הודעה של הבעלים למחזיק. אם המחזיק לא נעתר לבקשה, יש להגיש תביעת פינוי לבית המשפט", הסביר עורך דין אילן שרקון. "רישיון חינם יכול גם להיווצר באורח מפורש על ידי אמירה או הודעה למקבל הרישיון, לדוגמה ביחסים בין בני זוג, הורים וילדים. רישיון זה אינו ניתן לביטול בנקל, ובית המשפט ישקול אם מן הראוי להרשות את ביטול הרישיון ולסלק את בן הזוג או הקרוב מן הדירה".

רישיון בתמורה

רישיון בתמורה נעשה בדרך כלל בחוזה בין הצדדים. בחוזה זה מוקנית לבעלים זכות ביטול, וכן הרישיון מתבטל אם הבעלים מכר את הקרקע. רישיונות בתמורה נעשים בדרך כלל לגבי פעולות שאינן דורשות חזקה ושליטה מלאה בקרקע על ידי בעל הרישיון, לדוגמה מעבר בקרקע, שימוש בצינור השייך לבעלים וכו'.

רישיון בצמוד לזכות בקרקע

אילן שרקון ציין כי "רישיון זה קשור בזכות במקרקעין שיש לבעל הרישיון, לדוגמה חוזה שכירות הכולל תנאי שלפיו רשאי שוכר להשתמש בקרקע הגובל עם הנכס. אין המשכיר רשאי לבטל את הרשות בכל עת במשך תקופת השכירות כל עוד ממשיך חוזה השכירות להיות בתוקף".

פיצוי והחזרת השקעה לבעל הרישיון

הכלל שנקבע בפסיקה הוא כי כאשר אדם נותן לזולתו רשות שימוש בנכסו לזמן בלתי מוגבל, ותוך ידיעה והסכמה כי הלה ישבח את הכנס ויוסיף לו בנייה, הרי הוא מבטל את הרשות, זכאי בר הרשות לקבל פיצוי עבור השקעותיו או הוצאותיו. עם זאת, כאשר ההשבחה נעשתה ללא ידעת הבעלים וללא הסכמתו, רשאי בית המשפט לא להיעתר לבקשה לפיצוי עבור השבחת הנכס. בית המשפט ישקול ביתר כובד ראש ביטול רישיון בעת שהמחזיק השביח את הקרקע. על מנת לקבל פיצוי עבור השקעותיו בקרקע בעל הרישיון חייב להגיש תביעה נפרדת לבית המשפט.

מתי זכאי העובד לפיצויי פיטורין? עו"ד אילן שרקון מסביר

הכלל הוא, שעובד המועסק לפחות שנה אחת ברציפות ומפוטר מעבודתו, זכאי לקבל פיצויי פיטורין, בעוד שעובד המתפטר מעבודתו, אינו זכאי לקבלם. עו"ד אילן שרקון, מומחה בתחום ובעל משרד עו"ד שרקון, בן עמי, אשר ושות', ציין כי "כפי שנראה להלן, לכלל זה על מרכיביו השונים יוצאים מן הכלל רבים".

להמשך קריאה

מהו דייר מוגן, מתי דיירים לא נהנים מהגנת החוק ומה לגבי דמי מפתח? עו"ד אילן שרקון מסביר

הוראות מיוחדות מגנות על דייר שגר בשכירות. אבל מיהו דייר מוגן, מה יכול השוכר לעשות ואיך קובעים את דמי השכירות המוגנת? עו"ד אילן שרקון, המתמחה בדיני מקרקעין, מסביר על הנושא בהרחבה.

להמשך קריאה

מהי החשיבות של היועץ המשפטי לממשלה ומהם תפקידיו? עו"ד אילן שרקון מסביר

אחרי המלצות המשטרה להעמיד לדין את ראש הממשלה בנימין נתניהו, בחשד לשוחד, הכדור עובר ליועץ המשפטי לממשלה. אך נראה שלא כולם יודעים בדיוק מהו תפקידו ומה תחום אחריותו.

עו"ד אילן שרקון, מומחה בעולם המשפט ובעל משרד עו"ד שרקון, בן עמי, אשר ושות', מסביר על הנושא בהרחבה: "הממשלה היא זו הממנה את היועץ והיא אף מוסמכת להעבירו מכהונתו בכל עת. יחד עם זאת, בהפעלת סמכותו הוא חייב להפעיל שיקול דעת עצמאי ואין הוא כפוף להוראות שר המשפטים או הממשלה.

למרות שם התפקיד, הייעוץ המשפטי לממשלה הוא רק אחד מתפקידיו. היועץ עומד בראש התביעה הפלילית במדינה, ובידיו הסמכות להחליט על קיום הליך פלילי, הן מבחינת בדיקת הראיות והן מבחינת בדיקת האינטרס הציבורי. כן מוקנית ליועץ המשפטי לממשלה הסמכות לעכב הליך פלילי לפי שיקול דעתו.

היועץ אחראי לייצוג רשויות השלטון בפני בתי המשפט, הן בעניינים פליליים והן אזרחיים, וכל הפרקליטויות במדינה כפופות לו.

"מתוקף תפקידו כממונה על רשויות התביעה הפלילית, משמש היועץ המשפטי לממשלה כממונה מטעם הציבור על שמירתו של שלטון החוק במדינה", הוסיף עורך דין אילן שרקון. "לפיכך, חובה עליו לקבל את החלטותיו תוך שמירת שלטון החוק ואלו נתונות תחת שבט ביקורתו של בג"צ, בדומה לכל רשות שלטונית אחרת שנמסר לידיה שיקול דעת מנהלי".

עו"ד אילן שרקון ל-Ynet: "עיר צריכה להסתכל על מכלול הגורמים בהתחדשות עירונית"

בכתבה שפורסמה באתר Ynet, התייחס עו"ד אילן שרקון לדבריו של ח"כ אלי כהן בכנס התחדשות עירונית שערכה חברת מידע כנסים בתל-אביב ("כל עיר תחויב בתוכנית להתחדשות עירונית").

"אין ספק שעיר צריכה להסתכל על מכלול הגורמים בהתחדשות עירונית כמו תוספת יחידות דיור, תשתיות, תחבורה, חינוך ועומסים", אמר עורך הדין אילן שרקון. " הבעיה העיקרית היא שכל רשות מקומית מתנהלת באופן אחר, והבעיה היא חוסר אחידות. יש שיקולים שעירייה צריכה לקחת בחשבון, אבל מה עם צדק חלוקתי?".

מלבד אלי כהן, בכנס נשא דברים גם ארנון גלעדי, המשנה לראש עיריית תל-אביב רון חולדאי, ויו"ר הוועדה להתחדשות עירונית בעירייה. "הפתרונות שצצים חדשות לבקרים מזכירים לי קרבות גלדיאטורים שנלחמים אחד בשני, אבל בינתיים הזוגות הצעירים ממתינים בצד לעזרה", ציין גלעדי. "פתרונות צריכים להיות בשיתוף פעולה ולא באופן חד צדדי. איך שלא נסובב את הגלגל, עד היום מדינת ישראל כשלה במתן פתרונות לדיור".

מתוך ״גלובס״: עיריית ראשל״צ, שיוצגה על ידי משרדנו, ״ניצחה״ את הסוחרים

במשך שנים פעלה עיריית ראשון לציון לפינוי הסוחרים בשוק הישן שברחוב יהודה, אך כשלה פעם אחר פעם. כעת, בליווי צמוד של משרדנו –  שרקון, בן-עמי, אשר & נאמן, קינן ושות' – פסק בית המשפט לפנות את השוק בתוך חצי שנה.

להמשך קריאה

עו"ד שרקון על פינוי בינוי: "האידיאל – לערוך מכרז בין יזמים"

פינוי בינוי נשמע לעתים כמו זכייה בלוטו. במקום דירה ישנה ובניין מעופש, מקבלים דירה חדשה, משופצת לחלוטין, בבניין שנבנה זה עתה. אלא שלא הכול ורוד בתחום זה.

להמשך קריאה